strzałki rozwoju

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jako narzędzie rozwoju cyfrowego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska

W grudniu 2017 r., 107 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów), podpisało Deklarację Sudecką, co zainicjowało działania skoncentrowane na stworzeniu wspólnej strategii rozwoju dla ponad 100 jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego.

1150x180

Artykuł „Strategia Rozwoju Sudety 2030 jako narzędzie rozwoju cyfrowego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska” pochodzi z pierwszego numeru przeglądu „Impakt Dolny Śląsk” – kwartalnika Think Tanku UEW.  

Autorami artykułu są: profesor Dorota Rynio i profesor Alicja Zakrzewska-Półtorak.

Cały dokument Strategii dostępny jest na stronie Centrum Badawczo Rozwojowego Samorządu Terytorialnego 
https://www.ue.wroc.pl/nauka/9531/centrum_badawczo_rozwojowe_samorzadu_terytorialnego_cbrst.html 


Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020–2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski (NUTS 3) – Strategia Rozwoju Sudety 2030 została opracowana w 2018 r. przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

Strategia jest punktem wyjścia do budowy silnego subregionu, który jest zdolny do kreowania własnych programów rozwojowych i pozyskiwania środków krajowych oraz unijnych. Dokument został przetłumaczony przez Zamawiającego na język angielski i przedstawiony oraz przekazany na początku 2019 r. w Biurze Komisji Europejskiej w Brukseli pani Corinie Creţu – komisarz do spraw polityki regionalnej oraz pani Elżbiecie Bieńkowskiej – komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw. Inicjatywa ta zyskała wsparcie ze strony samorządu województwa dolnośląskiego. 

Rozwój Dolnego Śląska jest nierównomierny. Południową i zachodnią część województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, charakteryzuje stale powiększający się dystans wobec szybciej rozwijających się innych regionów Polski oraz północy naszego regionu (Dolnego Śląska). Wobec tego należało w sposób programowy określić długookresowe ramy rozwoju. Strategia Rozwoju Sudety 2030 stanowi kluczowy dokument wyznaczający kierunki rozwoju w sferze społecznej, sferze przestrzennej i sferze gospodarczej. Wskazuje strategiczne cele rozwoju, wyznacza priorytety i działania operacyjne. To narzędzie pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Strategia spełnia podstawowe założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych, związanych z perspektywą budżetową po 2020 roku, co ułatwi działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych. 

Zaawansowana współpraca tego typu, będąca oddolną inicjatywą ponad 100 jednostek samorządu terytorialnego, ma charakter unikatowy. Sam dokument strategii także jest innowacyjny − zastosowano w nim podejście oparte na terytorializacji rozwoju. Koncepcja ta została opracowana zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej na lata 2021−2027, wieloszczeblowym zarządzaniem, a także wzmacnianiem tożsamości poprzez aktywizację społeczności lokalnej i ukierunkowanie na budowę spójności terytorialnej w oparciu o specyfikę danego obszaru. Wdrażanie założeń dokumentu zostanie ukierunkowane na budowę terytorium (tj. aktywnego obszaru wykazującego liczne powiązania i interakcje). 

Istotnymi elementami Strategii są: aspekt społeczny celów i przedsięwzięć strategicznych, poprawa jakości życia, aktywizowanie społeczności lokalnych oraz zatrzymanie „ucieczki” ludzi młodych z tego obszaru.  

Rys. 1. Determinanty powrotu i przyciągania ludzi młodych 

Źródło: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020–2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski (NUTS 3) – Strategia Rozwoju Sudety 2030, Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2018, s. 95. 

W obszarze objętym Strategią Rozwoju Sudety 2030 występuje wiele form współpracy: międzygminnych i międzypowiatowych, a także z udziałem innych podmiotów, zaś wdrażanie Strategii przekłada się na pogłębienie różnych form kooperacji oraz włączanie do niej szerokiego grona interesariuszy, co nadaje Strategii partycypacyjny wymiar. W Strategii założono współpracę, przynoszącą efekt synergii, który nie mógłby zostać osiągnięty w indywidualnych działaniach, efekty realizowanych przedsięwzięć nie dają prostej sumy, ale przynoszą znaczącą wartość dodaną oraz pomagają uzyskać spójność terytorium, ład i wypracować zestaw działań reagujących na zmiany w gospodarce światowej. Nie wszystkie przedsięwzięcia mogą być realizowane wspólnie, nie zachodzi nawet taka potrzeba, gdyż niezbędne jest także planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla poziomu lokalnego. 

Rys. 2. Źródło integracji 

Źródło: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020–2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski (NUTS 3) – Strategia Rozwoju Sudety 2030, Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2018, s. 96. 

W Strategii założono nowoczesne podejście do rozwoju społeczno-gospodarczego, zgodnie z którym przyjęto, że powinien nastąpić rozwój cyfrowy tej części Dolnego Śląska. Ukierunkowanie takie zostało zawarte w wizji, w której wskazano, iż region ma charakteryzować rozwój, współpraca, dobrobyt, co prowadzić ma do osiągnięcia statusu nowoczesnego i dostępnego obszaru o konkurencyjnej gospodarce, gdzie mieszkają szczęśliwi i zaangażowani ludzie, dbający o jakość zasobnego środowiska i tradycje. Aby to zrealizować, skonstruowano ambitne cele strategiczne, ukierunkowujące region na rozwój cyfrowy, w tym jako pierwszy cel wskazano dążenie do kreowania bardziej inteligentnego terytorium.  

W kierunkach przedsięwzięć strategicznych założono, że tworzenie bardziej inteligentnego rozwoju zostanie zrealizowane poprzez osiąganie opracowanych celów operacyjnych: wspieranie form integracji regionu, tworzenie warunków do inkubacji i zakorzenienia się nowych MŚP, wspieranie innowacji w przedsiębiorstwach oraz wspieranie inicjatyw klastrowych kooperacji biznes-nauka, a także tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestycji. W budowie rozwoju cyfrowego południa i zachodu Dolnego Śląska szczególny nacisk położono na grupy zadań strategicznych, w tym: rozwój wspólnych inicjatyw programowych, organizacyjnych i projektowych; organizację sieci inkubatorów przedsiębiorczości i platform startupowych, opartej na współpracy JST; fundusz innowacji sudeckich; usługi doradztwa proinnowacyjnego dla MŚP świadczone przez IOB (m.in. parki technologiczne, centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz inne organizacje wspierające procesy innowacji w przedsiębiorstwach); wsparcie instytucjonalne i finansowe dla inicjatyw klastrowych (np. zdrowie/uzdrowiska, turystyka, motoryzacja, surowce naturalne, produkty regionalne itp.) oraz tworzenie łańcucha wzajemnych relacji i współpracy w triadzie administracja publiczna – biznes – nauka.   

W 2018 roku Strategia Rozwoju Sudety 2030 została wymieniona jako jeden z ważnych dokumentów operacyjno-wdrożeniowych, będących narzędziem wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 20301, a w 2020 rokuzostała wskazana w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego jako dokument określający kierunki rozwoju nowo wyodrębnionego w tym planie Sudeckiego Obszaru Funkcjonalnego – górskiego obszaru funkcjonalnego o znaczeniu ponadregionalnym2. To daje szanse na dalsze możliwości efektywnego wsparcia tego obszaru, także w zakresie rozwoju cyfrowego. 


O autorkach:

Dorota Rynio − dr hab., profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wicedyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego  (organizującego Szkołę Liderów Lokalnych oraz świadczącego usługi doradcze na rzecz samorządów); pracuje w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, specjalizuje się w polityce regionalnej, polityce przestrzennej, integracji europejskiej, międzynarodowych stosunkach gospodarczych; Członek zespołu eksperckiego przygotowującego Strategię Rozwoju Sudety 2030; autorka, współautorka, koordynator i redaktor ekspertyz i strategii z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym: Strategii Rozwoju Wrocław 2030 (2018), Strategii Rozwoju Sudety 2030 (2018), Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (2011). 

Alicja Zakrzewska-Półtorak – dr hab., profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego, w ramach którego organizuje Szkołę Liderów Lokalnych oraz wraz z zespołem doradza samorządom w zakresie strategii rozwoju; pracuje w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, specjalizuje się w gospodarce regionalnej i międzynarodowych stosunkach gospodarczych; Przewodnicząca zespołu eksperckiego przygotowującego Strategię Rozwoju Sudety 2030; autorka, współautorka, koordynator i redaktor ekspertyz i strategii z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym: Strategii Rozwoju Wrocław 2030 (2018), Strategii Rozwoju Sudety 2030 (2018),  Strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (2015), Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (2011). 

Cały dokument Strategii dostępny jest tutaj: https://www.ue.wroc.pl/nauka/9531/centrum_badawczo_rozwojowe_samorzadu_terytorialnego_cbrst.html 

Oferta usług Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego dostępna jest tutaj: https://www.ue.wroc.pl/biznes/22809/centrum_badawczo_rozwojowe_samorzadu_terytorialnego.html  

Tekst pochodzi z kwartalnika Impakt Dolny Śląsk. Najnowsze wydanie kwartalnika do pobrania tutaj.

Polecamy

Zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod kierownictwem dra Artura Rota realizuje obecnie projekt badawczo-rozwojowy Level 4.0 | Digital Innovation Hub Wrocław „Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości”….

1150x180