Projekt Level 4.0 | Digital Innovation Hub

Zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod kierownictwem dra Artura Rota realizuje obecnie projekt badawczo-rozwojowy Level 4.0 | Digital Innovation Hub Wrocław „Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości”.

1150x180

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach konkursu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” (Program Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na lata 2019−2021 „Przemysł 4.0”), dla konsorcjum uczelni publicznych i przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (pozostałymi konsorcjantami są: Politechnika Wrocławska – lider, Wrocławski Park Technologiczny, Balluff Sp. z o.o. oraz  TestArmy Group). Podkreślić należy, że aplikacja konkursowa otrzymała bardzo wysokie oceny (77 punktów na 85), co sklasyfikowało ją na drugiej pozycji na liście rankingowej. 

W ramach przedsięwzięcia powstało centrum usług eksperckich, doradczych i wdrożeniowych, z zakresu innowacyjnych technologii, rozwiązań biznesowych oraz kompetencji niezbędnych do sprawnego rozwoju i konkurowania w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Nadrzędnym celem DIH jest przekazywanie wiedzy oraz szerzenie idei Przemysłu 4.0 wśród lokalnych przedsiębiorstw, jednostek otoczenia biznesu, grup badawczych, instytucji rządowych oraz edukacyjnych. Infrastruktura, należąca obecnie do członków konsorcjum oraz planowana w ramach przyszłych zakupów, posłuży do przeprowadzania badań, testowania nowych rozwiązań, doskonalenia istniejących procesów, jak również do praktycznego szkolenia i podnoszenia kompetencji pracowników. 

Level 4.0 | Digital Innovation Hub specjalizuje się w technologiach przyrostowych, automatyce przemysłowej, edukacji technicznej i zarządczej, cyberbezpieczeństwie, sztucznej inteligencji, technologiach chmury obliczeniowej oraz rozwijaniu innowacji w biznesie. Głównym celem projektu jest wsparcie organizacji i przedsiębiorstw ze wszystkich branż w podnoszeniu konkurencyjności rynkowej poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i najnowocześniejszych technologii informatycznych. Dzięki pozyskanemu z Ministerstwa grantowi, konsorcjanci nieodpłatnie przekazują ekspercki know-how potrzebującym podmiotom, niezależnie od ich aktualnego poziomu rozwoju technologicznego. Poprzez działania demonstracyjne, edukacyjno-szkoleniowe, doradcze i implementacyjne, eksperci wskazują firmom, jak usprawnić organizację i produktywność poprzez zastosowanie technologii przyrostowych (druk 3D), algorytmów uczących się, wirtualnej rzeczywistości, rozwiązań chmury obliczeniowej, przemysłowego Internetu Rzeczy, czy też nowoczesnych rozwiązań z dziedziny automatyki i robotyki oraz cyberbezpieczeństwa.  

W ramach świadczonych usług doradczych, zespół Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przeprowadził działania doradcze dla licznych firm o zróżnicowanej wielkości i zasięgu działania. W 2020 r. wśród beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie, znalazły się więc zarówno duże przedsiębiorstwa (6 organizacji), jak i firmy z sektora MŚP (20 podmiotów), startupy (5 podmiotów), a nawet klaster gospodarczy, o zróżnicowanym charakterze prowadzonej działalności (produkcyjnym, handlowym i usługowym), reprezentujące różne branże. Tematyka doradztwa obejmowała w związku z tym bardzo szeroki wachlarz zagadnień: technologię Przemysłu 4.0, zastosowania sztucznej inteligencji w predykcji zdarzeń gospodarczych oraz wspomaganiu i optymalizacji decyzji w przedsiębiorstwie, zaawansowane mechanizmy analityczne, automatyzację procesów produkcyjnych, robotyzację procesów realizowanych w sposób manualny, opracowanie systemu ostrzegania przed kryzysami ekonomicznymi, rozwiązania cloud computing oraz bezpieczeństwa projektowanych rozwiązań cyfrowych.  

Wszystkie powyższe działania i wsparcie merytoryczne dla podmiotów, z którymi nawiązano współpracę w ramach projektu, są kontynuowane w bieżącym roku. Warto zwrócić uwagę, iż efektem tej działalności jest nie tylko wiele zrealizowanych usług doradczych dla szeregu przedsiębiorstw, lecz także złożone kolejne wnioski aplikacyjne w konkursach na projekty o charakterze badawczo-rozwojowym (instytucji NCBR i PARP), powstałe w ramach współpracy zespołu ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z przedsiębiorstwami będącymi beneficjentami projektu. Planowane są również działania upowszechniające wyniki prac prowadzonych wspólnie z wybranymi przedsiębiorstwami objętymi wsparciem, w postaci m.in. publikacji naukowych. W wyniku działań o charakterze doradczym opracowano także model predykcji spłacalności rat przez klientów firm leasingowych, który został wdrożony przez jedno z przedsiębiorstw w systemie wspomagania decyzji funkcjonującym w różnych organizacjach. 

W ramach aktywności o charakterze edukacyjnym zrealizowano zarówno szkolenia otwarte (o charakterze popularyzatorskim dla wszystkich zainteresowanych), jak i specjalistyczne − skierowane do konkretnych podmiotów gospodarczych. Te drugie obejmowały zagadnienia związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji i sztucznych sieci neuronowych do usprawnienia procesów zarządzania w przemyśle z zastosowaniem Internetu Rzeczy, rozwiązania z zakresu wizji maszynowej przy identyfikacji produktów, a także rozwiązania automatyzacji procesów recyklingowych (linie automatyczne, itp.). Szkolenia otwarte, przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców, dotyczyły natomiast technologii i rozwiązań Przemysłu 4.0., w szczególności idei i zastosowań sztucznej inteligencji, rozwiązań chmury obliczeniowej, jej technologii, potencjału i bezpieczeństwa (wykład pt. „Technologie Przemysłu 4.0”, cykl trzech szkoleń pod wspólną nazwą „Od przetwarzania tradycyjnego ku chmurze obliczeniowej” oraz szkolenie pt. „Sztuczna inteligencja jako filar Przemysłu 4.0”). Uczestnikami wydarzeń otwartych byli zarówno członkowie społeczności akademickiej,  jak i przedstawiciele zaproszonych przedsiębiorstw oraz osoby z zewnątrz. Planowane są kolejne prelekcje, dotyczące zarówno problematyki uczenia maszynowego, jak i cyberbezpieczeństwa. 

W ramach Level 4.0 | Digital Innovation Hub przygotowano również profesjonalną salę multimedialną w budynku „Z” na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, której wyposażenie technologiczne sfinansowano ze środków projektu. Sala ta, posiadająca nowoczesną aparaturę  (w tym m.in. profesjonalny system videokonferencyjny oraz komputerowe stanowiska robocze), umożliwi kontynuację szkoleń i działań doradczych, zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej. Szkolenia zdalne, które będą mogły być prowadzone w sposób bardziej profesjonalny i zaawansowany, dadzą możliwość dotarcia do szerszego grona potencjalnych beneficjentów projektu. Na potrzeby wsparcia i kontynuowania usług o charakterze doradczym dla przedsiębiorstw, dokonano zakupu zaawansowanego serwera, który wykorzystywany będzie do analizy obrazów oraz dużych zbiorów danych Big Data z wykorzystaniem modeli uczenia maszynowego, w tym głębokiego uczenia. 

Eksperci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu promowali idee i koncepcję Przemysłu 4.0 i sam projekt w różnych mediach, m.in. występowali w programach telewizyjnych, radiowych, webinarach oraz udzielali wywiadów dla gazet, czasopism i portali internetowych (np. Forbes). 

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie internetowej: www.level4dih.pl  oraz na dedykowanym profilu na Facebooku: www.facebook.com/level40dihwroclaw  

Krzysztof Hauke, Marcin Hernes, Maciej Pondel, Artur Rot 

Tekst pochodzi z kwartalnika „Impakt Dolny Śląsk”. Najnowsze wydanie kwartalnika do pobrania na stronie thinktank.ue.wroc.pl


Krzysztof Hauke − dr, adiunkt w Katedrze Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; specjalizuje się w zastosowaniach nowoczesnych technologii informacyjnych: chmura obliczeniowa, systemy inteligentne, business intelligence, maszynowe uczenie, rozwiązania internetowe i mobilne; autor ponad 100 pozycji naukowych; współorganizator, członek komitetu programowego, recenzent oraz prelegent szeregu konferencji międzynarodowych o zasięgu światowym (m.in. Intellisys, MCCSIS ICT, CC, FICC, ICCCI, FTC, KAM, FSDM, SAIC); kierownik wielu badań naukowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i instytucji pochodnych; popularyzator nauki w środowisku szkół podstawowych i średnich  (m.in. coroczny udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki); od 2018 r. ekspert w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) w projekcie InQube – Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości; wieloletni Pełnomocnik Rektora do spraw Nauczania na Odległość; w ramach projektu Level 4.0  Digital Innovation Hub (DIH) pełni rolę eksperta z zakresu chmury obliczeniowej i Przemysłu 4.0. 

Marcin Hernes dr hab. inż., profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Zarządzania Procesami, dyrektor Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania, specjalizuje się w informatyce ekonomicznej, jego zainteresowania dotyczą sztucznej inteligencji, w tym technologii kognitywnych i uczenia maszynowego, rozwiązywania konfliktów wiedzy w systemach wieloagentowych, systemów zarządzania i sterowania produkcją; autor ponad 150 publikacji naukowych; członek IEEE, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej; współorganizator, członek komitetu programowego, recenzent wielu czasopism oraz konferencji międzynarodowych; realizował liczne projekty naukowe oraz wdrożeniowe dla przedsiębiorstw; w ramach projektu Level 4.0 realizuje usługi doradcze i prowadzi szkolenia w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji we wspomaganiu realizacji procesów biznesowych (w ramach tych działań został wdrożony w firmie BI Technologies Sp. z o.o. system prognozowania spłacalności rat leasingowych z wykorzystaniem maszynowego uczenia). 

Maciej Pondel − dr inż., kierownik Katedry Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; autor ponad 50 pozycji naukowych; współorganizator, członek komitetu programowego, recenzent oraz prelegent szeregu konferencji międzynarodowych; w przeszłości programista, project manager, konsultant i product manager odpowiedzialny m.in. za rozwój systemu klasy Customer Intelligence wykorzystującego technologię sztucznej inteligencji, z branżą IT związany od 2000 roku; specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze  sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym, zastosowaniem uczenia maszynowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem (głównie w obszarach sprzedaży i marketingu) oraz w zagadnieniach związanych z bazami, hurtowniami danych oraz systemami Business Intelligence; kierownik Projektu HeartBIT 4.0 finansowanego w ramach Horyzont 2020; Ekspert w projekcie Level 4.0 | Digital Innovation Hub, gdzie pełni m.in. rolę koordynatora inicjatywy digitalizacji zasobów naukowych gromadzonych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu; pasjonat innowacji i łączenia nauki z biznesem. 

Artur Rot – dr, adiunkt, kierownik Katedry Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; autor ponad 120 pozycji naukowych; współorganizator, członek komitetu programowego, recenzent oraz prelegent szeregu konferencji międzynarodowych; specjalizuje się w  zastosowaniach nowoczesnych technologii informacyjnych, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, technologii blockchain i cloud computing; Pełnomocnik Rektora w Radzie Klastra Naukowo-Technologicznego „Dolnośląski Klaster Cyberbezpieczeństwa”, w Radzie Dolnośląskiego Centrum Przemysłu 4.0 oraz w Radzie Użytkowników WASK; kierownik projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jednocześnie ekspert z zakresu cyberbezpieczeństwa w tym projekcie. 

Polecamy

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wzbogacił się o nowy innowacyjny obiekt dydaktyczno-badawczy – Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB). Jest to interaktywna pracownia komputerowa, służąca do projektowania, modelowania, wizualnej symulacji i…

1150x180